Klassenraad

De klassenraad bestaat uit directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. De opdracht bestaat er in leerlingen te bespreken, getuigschriften toe te kennen en tuchtmaatregelen op te leggen.

Personeel

Dit zijn de actieve leerkrachten, de leden van de administratie en het ondersteunde personeel (middagtoezicht, onderhoud, …).

Schoolraad

Voor de mandaatperiode 2021-2025, is er in onze school geen schoolraad. Dit wegens een tekort aan kandidaten.

Beroepscommisie

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Platform. Het contactadres is: LOP – Lange Gasthuisstraat 29 – 2000 Antwerpen. Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie Leerlingenrechten – Koning Albert-II laan 15 – 1210 Brussel.

schoolparlement

Dit zijn leerlingen uit 1ste tot 6de leerjaar die gekozen worden door de kinderen en samen met 2 leerkrachten overleggen hoe ze het schoolleven kunnen verbeteren. 

Oudergroep

Onze school kan steunen op een hardwerkende oudergroep.
Meer info daarover is te vinden op de pagina van de Oudergroep

Het CLB

Meer info daarover is te vinden op de pagina van het CLB.

Het leersteuncentrum

Meer info daarover is te vinden op de pagina van het Leersteuncentrum

Leerlingengroepen

In de kleuterschool zijn de klasgroepen heterogeen samengesteld: twee leeftijden, jongens en meisjes in één groep. In de lagere school werken we volgens het jaarklassensysteem (per leeftijd). De directeur beslist samen met de klasleerkracht en de zorgleerkracht in welke klas een leerling wordt opgenomen. In samenspraak met de klassenraad beslist de directeur over het advies zittenblijven van een bepaalde leerling.De leerlingengroepen worden opgevolgd door de klasleerkracht, maar tevens indien nodig tijdens het multidisciplinaire overleg (onthaal). Bij dit overleg zijn betrokken: de klasleerkracht, de SeS-leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB en de directie. Hier worden afspraken gemaakt om een kind beter te kunnen opvolgen (zorgverbreding) en adviezen gegeven naar de ouders toe. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.

Schoolveranderingen

Schoolveranderingen worden onmiddellijk toegestaan. Bij schoolverandering, tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni, is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig de eerste schooldag nadat de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. In geval van betwisting geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs. (decreet 20-10-2000).

Onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien:    

  • De leerling meer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval. Bij chronische zieken is er geen wachttijd.    
  • De ouders een schriftelijke aanvraag ingediend hebben bij de directeur van de thuisschool.    
  • De aanvraag vergezeld is van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken maar toch onderwijs kan volgen.
  • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling ten hoogste 10 km bedraagt. 

Scholengemeenschap

VZW Katholiek Onderwijs Deurne

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Bijna 4000 kinderen en 300 beroepskrachten zoals directie, leerkracht, administratief – en onderhoudspersoneel maken er deel van uit.
Vele ouders en familieleden zijn hierbij betrokken, vele vrijwilligers in oudercomités, raden en schoolcomités maken zich dienstig. We mogen zeggen dat het vrij onderwijs te Deurne erg belangrijk is.
In de ontwikkeling van de parochies ontstonden er 3 parochiale jongensscholen en meerdere meisjesscholen van de Zusters van Vorselaar en de Zusters Apostelinnen. In 1974 kwamen deze scholen samen onder één schoolbestuur: Katholiek Onderwijs Deurne. Sinds 1992 werd ook het beheer van de gebouwen aan de decanale vzw overgedragen.
Het dagelijks beheer gebeurt door de plaatselijke directies en de afgevaardigde beheerder. De raad van bestuur komt ongeveer tienmaal per jaar samen en neemt de beslissingen voor het bestuur.
Onze school behoort samen met alle katholieke scholen van Deurne tot dezelfde scholengemeenschap:


V.Z.W. Katholiek Onderwijs Deurne

Palinckstraat 57 – 2100 Deurne
www.sgkod.be
Coördinerend directeur:   Ingrid Roelands

Voorzitter:   Bernaerts Kris

Gedelegeerd bestuurder:  Bernaerts Kris

Eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren
zij doet een beroep op de eigen begeleiding