Het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen.
Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen, verpleegkundigen, interculturele bemiddelaars (Turks en Marokaans) werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op ons beroep doen. 
U bent vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken.
Sommige opdrachten van het CLB zijn echter verplicht: medische onderzoeken en opvolging van vaccinaties, ontwikkeling, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen,…

Op vraag van leerlingen, ouders en school werken wij samen aan:

  • Leren en studeren: Als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is. Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen, studiemoeilijkheden, faalangst, motivatie,…
  • Onderwijsloopbaan: Als kiezen moeilijk wordt. Bij vragen rond schoolrijpheid, informatie over studie- en beroepsmogelijkheden,…
  • Preventieve gezondheidszorg: Als gezondheidsproblemen een belemmering vormen, bij vragen rond ontwikkeling,… Bevordering van een gezonde levensstijl,….
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis. Bij vragen over opvoeding, angst, relaties,..


Wanneer er op vraag van de school intensieve begeleiding of onderzoek wordt opgestart, gebeurt dit mits toestemming van de leerling boven de 12 jaar of de ouders voor leerlingen onder de 12 jaar.
Het CLB heeft van elke leerling een dossier. De inhoud van dit dossier behoort tot het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Ouders of leerlingen vanaf 12 jaar hebben inzagerecht in hun dossier door middel van een gesprek. Alleen met hun toestemming kunnen relevante gegevens uit het dossier worden doorgegeven aan derden.
De schoolverantwoordelijke is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, school, externen en bespreekt vragen met het CLB-team. Deze persoon is geregeld in de school aanwezig.


De gegevens voor onze school: 
VCLB De Wisssel – Antwerpen
Campus Oost
Hallershofstraat 7 – 2100 Deurne
Tel: 03/285 34 50 – Fax: 03/285 34 51
Website: www.vclbdewisselantwerpen.be

Wanneer er een leerling de school verlaat en ingeschreven wordt in een school die door een ander CLB wordt begeleid, volgt het volledige dossier naar het begeleidend CLB van de nieuwe school, tenzij ouders of leerlingen vanaf 12 jaar verzet aantekenen per aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school. Alleen de wettelijk verplichte administratieve, medische en leerplichtgegevens worden dan nog doorgegeven aan het nieuwe centrum.Verzet tegen overdracht van de psychosociale gegevens vanuit dit begeleidend CLB gebeurt met een aangetekend schrijven aan het CLB t.a.v. Tom bellens – Hallershofstraat 7 – 2100 Deurne.
Ook tegen de uitvoering van een medisch consult door de CLB-arts kan verzet worden aangetekend door de ouders of leerling vanaf 12 jaar.Dit dient via een aangetekende brief aan de directie van het CLB te gebeuren. De persoon die verzet aantekent dient het medisch consult binnen een termijn van negentig dagen te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde of andere CLB of door een arts die over de nodige bekwaamheidsbewijzen beschikt.
Er bestaat een meldingsplicht voor bepaalde ziekten (zie www.vclbdewisselantwerpen.be).Ouders en leerlingen kunnen dit melden aan de school of rechtstreeks aan de CLB-arts.
Na het beëindigen van het secundair onderwijs wordt het CLB dossier en dus ook de vaccinatiegegevens 10 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.