Krachtlijnen

Je kunt van onze school een christelijk geïnspireerde opvoeding verwachten. De krachtlijnen hiervan zijn:     1. Basisonderwijs
     2. Opvoeding vanuit geloof
     3. Persoonsvorming
     4. Samenwerking 1. Basisonderwijs     –  gemengde basisschool voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
     –  een aantrekkelijke, open school in een groen kader
     –  aandacht voor elk kind in een familiale sfeer
     –  een school waar een kind zich thuis voelt 2. Opvoeding vanuit geloof     – christelijke gemeenschap
     – benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst  
       en de katholieke traditie
     – aandacht voor elk kind uit elk milieu (intercultureel samenleven)
     – respect en waardering voor elkaar en voor elkaars cultuur
     – alle leerlingen nemen deel aan alle vieringen binnen schoolverband
     – accent op: soberheid, evenwaardigheid, respect, dienstbaarheid, …
     – van de ouders wordt verwacht dat ze loyaal zijn ten aanzien van het       opvoeding- project
     – godsdienstlessen worden door alle leerlingen verplicht gevolgd Persoonsvorming
     – het kind staat centraal
     – werken rond relatieontwikkeling tussen leerkracht en leerling
     – hulp bieden en hen begeleiden in hun ontwikkeling en opvoeding
     – rekening houdend met hun tempo en eigenheid
     – trachten hen waardering te geven voor “de andere” en “het andere”
     – opvoeding tot kritische mensen die nadenken over de maatschappij Samenwerking
     – kansen om te leren samenwerken doorheen groepsdynamiek     – samenwerking die continuïteit garandeert

Pedagogisch – didactisch handelen

     1. Leerproces
     2. Sociaal en democratisch
     3. Creatief en sportief
     4. Ontwikkeling van de totale persoon
     5. Levensbeschouwing
     6. Schoolgebeuren 1. Leerproces     – geleidelijke overgang van kleuterschool naar lagere school
     – aandacht zowel voor het zwakkere als het talentvolle kind
     – opvolging in MDO (multidisciplinair overleg)
     – opvolging door kindvolgsysteem
     – streven naar een brede zorg en gelijke onderwijskansen
     – evenwicht tussen cognitief en ervaringsgericht bezig zijn
     – leren denken, samenwerken, maar ook zelfstandigheid bereiken
     – thema- en projectwerking vanuit de belangstelling van het kind 
     – actuele  leerplannen, visies en methodes 
     – frisse aanpak en hedendaagse leermiddelen
     – aandacht voor moderne technologie, zoals computer, internet 2. Sociaal en democratisch     – duidelijke leefregels
     – tucht en discipline vanuit een moderne tijdgeest
     – voorgeschreven schoolkledij voor de lagere school met accent op de waarde van
       eenvoud en soberheid
     – schoolparlement: afgevaardigden van de leerlingen spreken vanuit hun invalshoek       over het schoolgebeuren 3. Creatief en sportief     – veelomvattende en gevarieerde activiteiten steunende op de pijlers:
          * muzische vorming
          * sport en lichamelijke groei
          * christelijke waarden en sociale bewogenheid
     – een kleine greep uit de activiteiten:
          * culturele uitstappen en leerwandelingen
          * creatieve sportmomenten tijdens de schooluren maar ook naschoolse deelname
          * psychomotoriek en bewegingsopvoeding
          * vieringen rond grote feesten 4. Ontwikkeling van de totale persoon Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met allecomponenten van de cultuur:     – de wereld van taal en communicatie
     – de wereld van het muzische
     – de wereld van cijfers en feiten
     – de wereld van de techniek
     – de wereld van het samenleven
     – de wereld van verleden en heden
     – de wereld van het goede
     – de wereld van zingeving In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:
We werken met leerlijnen waarin het één logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen al beheersen.We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.
We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.
We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaatWe zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij sluiten aan bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op . Ze bouwen voort op wat ze al kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen door:     – Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind.          * We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling             van ieder kind.     – De pedagogie van verbondenheid.          * Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking.     – De pedagogie van de hoop.
          * We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in             de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen,            hun onmogelijkheden,… toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.     – De pedagogie van het geduld
          * Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel            geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding            onmogelijk. Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:
     – model staan voor goed leren
     – strategische vragen stellen
     – aansluiten bij wat de leerlingen al beheersen
     – zinvolle contexten aanbieden
     – interactieprocessen begeleiden
     – peilen naar de vorderingen
     – helpen en coachen 5. Levensbeschouwing In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.     – ondersteunen van de godsdienstige ontwikkeling van de kinderen.
     – inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog  met andere culturen. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering  vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie.
Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod. 6. Schoolgebeuren Samenwerking tussen leerlingen, ouders en team is gekenmerkt door:
     – bereidwillige en gemotiveerde ouders die activiteiten opzetten en /of ondersteunen
     – stevige ouderparticipatie
     – hardwerkend oudercomité
     – regelmatige contacten tussen ouders en leerkrachten
     – nascholingsbeleid in functie van schoolprioriteiten werken de professionalisering en
       deskundigheid van het team in de hand
     – jaarlijkse ontwikkeling van nieuwe schoollijnen, die worden doorgetrokken via       ontwikkelingsdoelen en leerplannen (conform de eindtermen)
     – aandacht voor de natuur, het milieu
     – samenwerking met natuurorganisaties
     – Inspelen op het aanbod van de omgeving: park, speelplaats, W.W.F. educatief       reservaat, …
     – zorg voor gescheiden afvalophaling en recyclage

Leefregels

We willen werken aan de opvoeding van jullie kind en trachten dat te realiseren door het volgen van een leefregel. Deze leefregel bestaat uit verschillende basisideeën. Het zich eigen maken van de houding aan elk van deze punten verbonden, is een groeiproces door de hele basisschool.
Hieronder vind je een aantal aandachtspunten eigen aan onze school. Respect voor eigenheid van iedere mens
We gaan er van uit dat elk kind respect heeft voor de anderen. Dit kan zich onder meer uiten in: het gebruik van een beschaafde omgangstaal,  het luisteren naar elkaar,  respect hebben voor wie wil studeren,  beleefdheid,  verdraagzaamheid,… Verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
Aandacht voor elkaar, kansen om samen te werken, opdrachten tot een goed einde brengen, zelf kiezen van thema… het zijn momenten waarop de kinderen kunnen groeien in
verantwoordelijkheid. Gedrag
De strikte toepassing van gezonde “verkeersregels” uit zich in een correcte omgang van een kind met de andere kinderen, met leerkrachten, met volwassenen. Een goede houding als weggebruiker, een opbouwend gedrag tegenover de natuur zijn enkele van de vele benaderingswijzen om constructief te werken aan ‘gedrag’. Orde
Alles heeft zijn eigen plaats. Juist schikken en terugvinden van schoolbenodigdheden, het terug alles op zijn plaats zetten. We willen werken aan orde op geestelijk vlak: duidelijkheid en helderheid over dingen, relaties en gedachten. Stiptheid
Begin en einde van een lesdag, een les, een opdracht, op tijd zijn, stipt opvolgen van afspraken, zich houden aan afspraken, correcte schoolkledij, … werken stiptheid in de hand. Respect en zorg voor de natuur
De zorg en het respect voor datgene wat niet van jezelf is, de zorg voor de omgeving, de natuur,… Alles in de school heeft moeite gekost om te worden wat het nu is. Er eerbiedig mee omgaan is een opdracht. Respect en zorg voor de mens
Zorgvuldigheid begint bij jezelf: je eigen lichaam, je kledij, je schoolgerei vragen om er zorgzaam mee om te gaan. Zorgzaamheid is een teken van begrip en respect. Sociale vaardigheden
Wij proberen doorheen ons lessenpakket uw kinderen tevens sociaal vaardig te maken. Dit gebeurt tijdens de kring, forum, …
Wij hebben ook een aparte speelplaatswerking op touw gezet. Dit wil zeggen dat kinderen leren op een fijne manier samen te spelen. Hiervoor worden verschillende activiteiten en materialen aangeboden. De kinderen mogen zelf ook een aantal materialen meebrengen.
Ook leren we de kinderen problemen op te lossen. Zij leren dit tijdens de lessen sociale vaardigheden. Hoe zeg je op een fijne manier dat je iets niet leuk vindt? Wat doe je bij conflict? Hoe kunnen we mekaar daarin helpen? … allemaal dingen die we leren in de klas om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.