VCLB DE WISSEL ANTWERPEN – CAMPUS OOST
Hallershofstraat 7
2100 Deurne 

Tel 03 637 50 60

info@vclbdewisselantwerpen.be

www.vclbdewisselantwerpen.be 

Toegankelijk voor publiek : 

 • van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12 en van 13u tot 16u 
 • maandagavond tot 18u 

Sluitingperiodes: 

 • tijdens de wettelijke feestdagen 
 • tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend (zie website) 
 • tijdens de paasvakantie 
 • Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze;
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam… ;
 • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
 • met vragen over inentingen.

Een deel van wat we doen is verplicht.

Je kind moet naar het CLB:

 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van hetsecundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult

Elke leerling kan verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.
Volgende onderzoeken worden door het CLB voorzien dit schooljaar:

K1 Mogelijkheid tot medisch contactmoment op school samen met de ouders

1e leerjaar Mogelijkheid tot medisch contactmoment op het CLB

K3 Beperkt medisch onderzoek op school

6e leerjaar Mogelijkheid tot medisch contactmoment op het CLB

Indien een ouder bezwaar wil maken tegen een bepaalde CLB-medewerker m een medisch onderzoek te laten uitzoeken, kan dat voortaan niet enkel via aangetekende brief of brief tegen afgiftebewijs. De regelgeving voorziet nu ook in de mogelijkheid voor de ouder om het bezwaar via een beveiligde digitale zending aan de directeur van het CLB te sturen. We specifiëren hier ook, dat de ouder of bekwame leerling een vaccinatie kan weigeren. Dit moet voor elke vaccinatie apart gebeuren. Ouders kunnen dus niet eenmalig weigeren voor alle vaccinaties in hun volledige onderwijsloopbaan

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.
Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven

Welke inentingen kan je krijgen?

● 1ste lj lagere school
Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

● 5de lj lagere school (vanaf schooljaar 2023-2024 verschuiving naar 4de lj
Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

● 1ste lj secundair
Baarmoederhalskanker 2x (enkel meisjes)

● 3de lj secundair
Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
 • De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB- dossier.

 Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB- tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op onze website.