Zorg & Ondersteuning


Zorg

 1.   Onze visie op zorg

Een school die kwaliteitsvol onderwijs wil bieden, moet een school zijn die zorgzaam omspringt met leerlingen, leerkrachten en ouders.

Elke leerling in een school heeft het recht om zich goed te voelen en om maximale ontplooiingskansen te krijgen. 

Vele leerlingen krijgen deze kansen automatisch. Zij krijgen vanuit hun eigen competenties en inzichten en vanuit hun socio-economische achtergrond voldoende stimulansen en voldoende zorgelementen aangereikt binnen het ‘gewone’ schoolgebeuren.

Bij een aantal leerlingen ontbreken echter  één of meerdere elementen van deze gezonde voedingsbodem. Door kansarmoede, een handicap, een andere taal en/of een leerstoornis worden de kaarten onder de kinderen reeds van bij de start vaak op een ongelijke manier verdeeld.

Als school trachten wij, via een goed zorgbeleid, deze ongelijke beginsituatie zo goed mogelijk op te vangen. Op deze manier willen wij, binnen de grenzen van onze eigen draagkracht, onderwijs realiseren dat maximaal aangepast is aan de noden van elk kind.

In dit proces, wat gedragen wordt door het volledige schoolteam, spelen een aantal actoren een belangrijke rol. De directie, de zorgcoördinator, de SES-leerkracht(en), de klasleerkrachten, de CLB-medewerker en diverse externe ondersteunende organisaties zijn de drijfkracht achter deze visie. Zij hebben als taak de uitvoering ervan te integreren in het schoolgebeuren.

Het is onze duidelijke keuze om zorgen te verstrekken op multidisciplinair niveau. Niet alleen cognitieve leerproblemen vormen een aandachtspunt, maar ook problemen van motorische, sociale, affectieve en emotionele aard moeten hun plaats krijgen in de school.

2.   Taken van zorg

De zorg voor het kind met zijn moeilijkheden staat uiteraard centraal. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar moeilijkheden op cognitief vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Elke leerling in onze school heeft het recht om zich goed te voelen en om maximale ontplooiingskansen te krijgen. 

De zorg situeert zich op 3 niveaus:

-       Coördineren van de zorg op niveau van de school, scholengemeenschap

-       Het ondersteunen van de leerkrachten

-       Het begeleiden van de leerlingen

Deze acties op de 3 terreinen worden gerealiseerd door het ganse zorgteam. De zorgcoördinator neemt, naast de specifieke verantwoordelijkheden, vooral coördinerende taken op zich.

SES

 1.   Wat is SES?

Al vele jaren spoort de Vlaamse overheid scholen aan om zich in te zetten voor gelijke onderwijskansen voor alle jongeren. Extra middelen, begeleiding en ondersteuning zorgden ervoor dat projecten voor bijzondere noden, zigeuners, trekkende bevolking, onderwijsvoorrang, zorgverbreding,… tijdelijk aan deze problemen een oplossing trachtten te bieden.

Vanaf 1 september 2002 opteerde de toenmalige minister van Onderwijs en Vorming ervoor om al deze initiatieven in één permanente regeling vast te leggen. Met het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) wil zij voor alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie vormen hiervoor de grootste gevaren. Het GOK-decreet wapent dan ook de leerlingen, ouders, scholen en CLB's om hieraan het hoofd te bieden.

Sinds 2012 is GOK in een nieuw kleedje gestoken. Het heet voortaan SES (Sociaal Economische Situatie).

2.   SES in onze school

In onze lagere school werken juf Anouck en juf Melissa deeltijds als SES-ondersteuner. We kunnen 2 uur SES per week voorzien in elke klas. Wij kozen er voor om tijdens de SES-uurtjes 1 uur te werken rond sociale vaardigheden. Het andere uur is samen met de klasleerkracht in te vullen. Deze lessen worden gegeven door de SES-leerkrachten. De klasleerkracht heeft op dat moment tijd om o.a.:

     - individueel met leerlingen te werken waar nodig

     - het leerlingvolgsysteem op te volgen

     - differentiatiemateriaal aan te maken

     - oudergesprekken te voeren

 In de kleuterschool loopt er een jaarproject waarin alle klassen rond werken. 

De themaboeken van ‘Rikki’ zijn de leidraad in ons programma rond sociale vaardigheden. Elke 2 maanden ongeveer komt er een nieuw punt in de kijker o.a.: 

     - anders zijn, erbij horen

     - mag ik meespelen?

     - zorg dragen voor….

     - complimentjes geven en krijgen

     - ik durf, ….. jezelf present opstellen

     - ...

Juf Kim, juf Marjolein en juf Anita zorgen als SES-ondersteuner voor extra ondersteuning bij de kleuters. In overleg met elke leerkracht trachten zij de SES-uurtjes zo zinvol mogelijk in te vullen met onder andere:

     - werken rond taal, ook rekentaal

     - werken rond het project sociale vaardigheden ‘Rikki’

     - tijd maken voor aangepast werken met kleinere groepjes

     - ….

Via forum, toneel-spelen, poppenkast, zingen, knutselen, vertellen, spel-materiaal, Rikki-knuffels, prenten, ….. leren we respect hebben voor materiaal, mens en natuur.