Schoolorganisatie

Klassenraad

De klassenraad bestaat uit directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. De opdracht bestaat er in leerlingen te bespreken, getuigschriften toe te kennen en tuchtmaatregelen op te leggen.

Personeel

Dit zijn de actieve leerkrachten, de leden van de administratie en het ondersteunde personeel (middagtoezicht, onderhoud, ...).

Schoolraad

Voor de mandaatperiode 20017-2021, is er in onze school geen schoolraad. Dit wegens een tekort aan kandidaten.

Beroepscommisie

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Platform. Het contactadres is: LOP - Lange Gasthuisstraat 29 - 2000 Antwerpen

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie Leerlingenrechten - Koning Albert-II laan 15 - 1210 Brussel.

Leerlingenparlement

Dit zijn leerlingen uit klasgroep 4, 5 en 6 die gekozen worden door de kinderen en samen met de zorgleerkracht en SES-leerkracht overleggen hoe ze het schoolleven kunnen verbeteren. Meer info daarover is te vinden op de pagina van het Leerlingenparlement.

Oudergroep

Onze school kan steunen op een hardwerkende oudergroep. Meer info daarover is te vinden op de pagina van de Oudergroep.

Het CLB

Meer info daarover is te vinden op de pagina van het CLB.

Leerlingengroepen

In de kleuterschool zijn de klasgroepen heterogeen samengesteld: twee leeftijden, jongens en meisjes in één groep. In de lagere school werken we volgens het jaarklassensysteem (per leeftijd). 

De directeur beslist samen met de klasleerkracht en de zorgleerkracht in welke klas een leerling wordt opgenomen. In samenspraak met de klassenraad beslist de directeur over het advies zittenblijven van een bepaalde leerling.

De leerlingengroepen worden opgevolgd door de klasleerkracht, maar tevens indien nodig tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO). Bij dit overleg zijn betrokken: de klasleerkracht, de SeS-leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, de beleidsondersteuner en de directie. Hier worden afspraken gemaakt om een kind beter te kunnen opvolgen (zorgverbreding) en adviezen gegeven naar de ouders toe. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.

Schoolveranderingen

Schoolveranderingen worden onmiddellijk toegestaan.

Bij schoolverandering, tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni, is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig de eerste schooldag nadat de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. In geval van betwisting geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs. (decreet 20-10-2000).

Onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien:

     - De leerling meer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval. Bij chronische
       zieken is er geen wachttijd.
     - De ouders een schriftelijke aanvraag ingediend hebben bij de directeur van de thuisschool.
     - De aanvraag vergezeld is van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet
       kan bezoeken maar toch onderwijs kan volgen.
     - De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken
       leerling ten hoogste 10 km bedraagt.